16 Tháng Mười Hai

Sale agent và pháp lý

1. Không bao giờ là rào cản: Pháp lý là cơ hội và lợi thế của người bán hàng. Trong quá trình cùng làm việc với các Sale agent trong …